Privacyverklaring

Privacyverklaring Plattelandscentrum Meetjesland

Deze verklaring geeft informatie over hoe het Plattelandscentrum omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden worden verwerkt.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Plattelandscentrum Meetjesland vzw, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens

Het Plattelandscentrum vraagt je persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van diensten waarvoor je opdracht hebt gegeven;
  • voor de doelen waar je specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Je gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor bv. de inschrijving voor een cursus of voor onze nieuwsbrief.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens

We vragen enkel noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Cookies

We willen dat je bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk verloopt. Daarom werken we met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website weer geraadpleegd worden.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.

Doorgeven van je persoonsgegevens

Het Plattelandscentrum geeft je persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Persoonsgegevens worden door het Plattelandscentrum niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door het Plattelandscentrum niet langer bewaard dan nodig.

Je rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer je persoonsgegevens door het Plattelandscentrum worden verwerkt kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Recht van inzage van de betrokkene

Je kan altijd opvragen welke persoonsgegevens het Plattelandscentrum verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kan je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door het Plattelandscentrum wil beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens bv.) kan je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan je gegevens laten overdragen naar een andere dienstverlener.

Om gebruik te maken van je rechten kan je een schriftelijk verzoek indienen:

  • Per brief

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Leemweg 24

9980 Sint-Laureins

  • Per mail

info@plattelandscentrum.be

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Plattelandscentrum

Ben je niet tevreden met de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens? Laat het dan weten via info@plattelandscentrum.be

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hiervoor kun je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Terug naar boven